Trước thực tế trên, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) dự kiến tắt hoàn toàn sóng 2G trên toàn quốc vào năm 2024 để tận dụng tài nguyên tần số cho những công nghệ viễn thông hiện đại hơn.